rahbari
فرایند ارز دانشجویی

آئین نامه اعطای ارز و تسهیلات به دانشجویان ایرانی دوره های فوق لیسانس و دکتری شاغل به تحصیل خارج از کشور

آئین نامه اعطای ارز و تسهیلات به دانشجویان ایرانی دوره های فوق لیسانس و دکتری شاغل به تحصیل خارج از کشور
آئین نامه اعطای ارز و تسهیلات به دانشجویان ایرانی دوره های فوق لیسانس و دکتری شاغل به تحصیل خارج از کشور
که از بورس تحصیلی و یا ارز دولتی استفاده نمی کنند،
مصوب جلسات 221 مورخ 15/07/1368 و 225 مورخ 17/07/1369 شورای عالی انقلاب فرهنگی
ماده 2 :
وزارتین فرهنگ و آموزش عالی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، برای آن دسته از دانشجویان مذکور که به صورت غیرقانونی (مشمولین خدمت و ممنوعین خروج از کشور) به خارج از کشور رفته اند با احراز شرایط زیر:
الف) دارا بودن صلاحیت علمی ( پرونده دانشجویی آنان رضایت بخش بوده و نمرات نسبتاً خوبی اخذ کرده باشند.)
ب) اعتبار دانشگاه های محل تحصیل به تایید وزارت مربوطه
ج) سپردن تعهد معتبر از ولی دانشجو جهت بازگشت آنان به ایران و اخذ تعهد از دانشجو مبنی بر آن که پس از اتمام تحصیلات به ایران بازگردد.
د) صلاحیت اخلاقی و سیاسی، توسط دستگاه های ذیربط کارنامه ارزی و تسهیلات غیر ارزی صادر می نماید.
اداره کل بورس و اعزام دانشجویان