لیست تاریخ های برگزاری آزمون زبان MSRT در سال 1402

ردیف تاریخ برگزاری آزمون  تاریخ ثبت نام  تاریخ اعلام نتایج حوزه های برگزاری وضعیت
1 1402/02/15 1402/01/19 لغایت 1402/01/30 1402/02/24 در تقویم آزمون درج می شود برگزار گردید.
2 1402/3/26 1402/02/30 لغایت 1402/03/10 1402/04/04 در تقویم آزمون درج می شود برگزار گردید.
3 1402/04/23 1402/04/07 لغایت 1402/04/17 1402/05/02 در تقویم آزمون درج می شود برگزار گردید.
4 1402/05/27 1402/05/08 لغایت 1402/05/17 1402/06/05 در تقویم آزمون درج می شود برگزار گردید.
5 1402/06/31 1402/06/07 لغایت 1402/06/21 1402/07/09 در تقویم آزمون درج می شود برگزار گردید.
6 1402/07/28 1402/07/10 لغایت 1402/07/19 1402/08/07 در تقویم آزمون درج می شود برگزار گردید.
7 1402/08/26 1402/08/09 لغایت 1402/08/16 1402/09/05 در تقویم آزمون درج می شود
8 1402/09/24 1402/08/20 لغایت 1402/09/15 1402/10/03 در تقویم آزمون درج می شود
9 1402/10/29 1402/10/06 لغایت 1402/10/17 1402/11/08 در تقویم آزمون درج می شود
10 1402/11/27 1402/11/09 لغایت 1402/11/17 1402/12/07 در تقویم آزمون درج می شود
11 1402/12/18 1402/12/08 لغایت 1402/12/12 1402/12/26 در تقویم آزمون درج می شود