آزمون MSRT
1402/4/25

اطلاعیه برگزاری آزمون زبان MSRT - مرداد ماه 1402

تاریخ و زمان ثبت نام : یکشنبه مورخ 1402/05/08 از ساعت 10 لغایت سه شنبه 1402/05/17 ساعت 16

تاریخ و زمان ثبت نام :

یکشنبه مورخ 1402/05/08 ازساعت 10 لغایت سه شنبه  1402/05/17 ساعت 16

توجه: حوزه های برگزاری در تقویم آزمون درج می گردد، همچنین به اطلاع داوطلبان گرامی می رساند.

برگزاری آزمون در حوزه های اعلام شده در صورت به حد نصاب رسیدن تعداد داوطلبان انجام می شود.

ودرغیر اینصورت ثبت نام انجام شده با اطلاع قبلی به تاریخ بعدی انتقال داده می شود.