تقویم آزمون زبان MSRT

لیست تاریخ های برگزاری آزمون زبان  MSRT در سال 1401

ردیف

تاریخ برگزاری آزمون

تاریخ ثبت نام

حوزه های برگزاری

1

23/02/1401

21/01/1401 لغایت31/01/1401

یک هفته قبل از شروع ثبت نام در تقویم آزمون درج می شود.

2

27/03/1401

03/03/1401 لغایت17/03/1401

یک هفته قبل از شروع ثبت نام در تقویم آزمون درج می شود.

3

24/04/1401

05/04/1401 لغایت 11/04/1401

یک هفته قبل از شروع ثبت نام در تقویم آزمون درج می شود.

4

28/05/1401

10/05/1401 لغایت 18/05/1401

یک هفته قبل از شروع ثبت نام در تقویم آزمون درج می شود.

5

01/07/1401

08/06/1401 لغایت 20/06/1401

یک هفته قبل از شروع ثبت نام در تقویم آزمون درج می شود.

6

22/07/1401

-

یک هفته قبل از شروع ثبت نام در تقویم آزمون درج می شود.

7

27/08/1401

09/08/1401 لغایت 15/08/1401

یک هفته قبل از شروع ثبت نام در تقویم آزمون درج می شود.

8

25/09/1401

07/09/1401 لغایت 13/09/1401

یک هفته قبل از شروع ثبت نام در تقویم آزمون درج می شود.

9

23/10/1401

05/10/1401 لغایت12/10/1401

یک هفته قبل از شروع ثبت نام در تقویم آزمون درج می شود.

10

28/11/1401

10/11/1401 لغایت 16/11/1401

یک هفته قبل از شروع ثبت نام در تقویم آزمون درج می شود.

 
 
 
 


گزارش تصویری و مناسبت ها
موسسات اعزام دانشجو

پیوندهای مرتبط

صدور گواهی خارج از کشور

جهت دریافت گواهی

ادامه مطلب >

بازرسی و پاسخ گویی به شکایات

به منظور تکریم ارباب رجوع و ...

ادامه مطلب >

انتقالی و مهمانی دانشجویان داخل

به منظور دریافت خدمات و شرایط انتقالی و مهمانی دانشجوایان داخل

ادامه مطلب >

صدور گواهی اشتغال به تحصیل

برای دانلود راهنما و نحوه دریافت گواهی اشتغال به تحصیل ...

ادامه مطلب >

کمیسیون بررسی موارد خاص

کمیسیون بررسی موارد خاص دانشجویان داخل

ادامه مطلب >

صدور معافیت تحصیلی

برای مطالعه شرایط و دریافت

ادامه مطلب >

آزمون زبان

سازمان امور دانشجویان در جهت تسهیل در

ادامه مطلب

سامانه epolice

درخواست معافیت تحصیلی

ادامه مطلب